การศึกษาพิเศษหมายถึงบริการการศึกษาที่ไม่ธรรมดาซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ทุกข์ทรมานจากข้อบกพร่องทางร่างกายและจิตใจเช่นความบกพร่องทางร่างกายความบกพร่องทางประสาทสัมผัส (การมองเห็นและการได้ยิน) ความสามารถทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อนและออทิสติก) ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ทักษะการอ่านและการเขียน ) ความบกพร่องทางการพูดและผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลตลอดจนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพผ่านชุดคำแนะนำที่กำหนดไว้บริการช่วยเหลือและสนับสนุนเทคนิคการเรียนรู้และบริการการเปลี่ยน

เป้าหมายของการศึกษาพิเศษคือเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลพิเศษเหล่านี้ (เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่) และให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงสภาพของพวกเขา ส่งผลให้พวกเขาก้าวทันความท้าทายของการศึกษาตามปกติและช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต

วิธีการศึกษาเฉพาะทาง

จุดเน้นหลักของการศึกษาประเภทพิเศษนี้คือการให้การสนับสนุนและเทคนิคการเรียนรู้แก่แต่ละบุคคล เด็ก ๆ จะได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุดเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบทักษะเชิงลึกและความสามารถที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความพิการที่พวกเขาอาจมี

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจ้างบริการด้านการศึกษานี้ได้ ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะได้รับประโยชน์จึงต้องมีการประเมินระดับต่างๆ กระบวนการอาจแตกต่างกันไปแม้ว่าขั้นตอนหลักจะรวมถึงการอ้างอิงการยินยอมจากผู้ปกครองการประเมินเด็กและการทบทวนและการเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมของสถาบัน

ความคิดภายหลัง …

ในสังคมปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมากกว่า 6 ล้านคนที่คาดว่าจะป่วยเป็นโรคพิการและความต้องการการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยการจัดการกับปัญหาและปัญหาที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมการศึกษาพิเศษสามารถเปิดโอกาสให้พวกเขายืนหยัดและมีความเท่าเทียมกับเพื่อนร่วมงานโดยดึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาออกมาในฐานะตัวขับเคลื่อนสำคัญและผู้มีส่วนร่วมสำคัญต่อสังคมโดยไม่คำนึงถึงสภาพร่างกายและ ปัญหาทางจิต